Kütahya Hakkında

Kütahyaya Özgü Tarım Ürünler​

Elmas ve Güm​üş İşlemeciliği​​​

 

Elmas işlemeciliği; Mıhlama, Sedakarlık, Minecilik, El Kalemi, Kraponyacılık, Ajurculuk, Foya Çakmakçılık, Cilacılık, Kumla Eskitme, Kalibrecilik ve Kalıpçılık gibi alt bölümlerden oluşmaktadır. Osmanlı döneminde Küçük Bedesten (Bit Pazarı) ağır elbise ve elmas işlemeciliğinin merkeziydi. Günümüzde elmas işlemeciliği yapan ustalar vardır. Kütahya’da, çok eski dönemlerden beri gümüş madeni çıkarılmakta ve işlenmektedir. Bu nedenle gümüş işlemeciliği de zaman içinde gelişmiş bir el sanatıdır. Telkarilik olarak da bilinen bu el sanatımız ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi- Altıntaş Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yapılan çalışmalarla sürdürülmektedir.

Kütahya'da Çinicilik

 

İlimizin simgesi ve onu bütün dünyaya tanıtan “Çinicilik” Kütahya’da en önemli sanat dalı olmanın yanı sıra halkın önemli bir geçim kaynağı olma özelliği de taşır. Kütahya’da Hititlerle başlayan seramik yapımı Osmanlı dönemi sonuna kadar sürekli gelişme göstermiştir.

Kütahya'nın Ekonomisi​​

İlin ekonomisi büyük ölçüde hizmet, tarım ve sanayi sektörlerine dayanmaktadır.

İdari ve Sosyo – Ekonomik Durum

Kütahya ilinin nüfusu, 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 573.421 kişidir. Nüfusun 375.267 kişisi şehirlerde yaşarken, 198.154 kişisi belde ve köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı % 65,4 , köyde yaşayanların oranı % 34,5’dir. Yine ADNKS sonucuna göre, il merkezi nüfusu 248.054 dür. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Tavşanlı, Simav ve Gediz’dir.

Termal suları ile yerli ve yabancı turistlere şifa kaynağıdır. İlin simgesi ve onu bütün dünyaya tanıtan “Çinicilik” Kütahya’da en önemli sanat dalıdır.

Bir çok hastalığa şifa olan Termal Turizm Merkezleri halkın önemli bir geçim kaynağı olma özelliği de taşır. Seramik ve Çinicilik yapımı Kütahya’da ilk olarak Friglerle başlayıp günümüze kadar gelişerek gelmiştir

Kütahya'nın Tarımı​​

Tarımsal ve Hayvansal Üretimin Ülke Ekonomisine Katkısı​

Ürün Sektörü

​Ekonomiye Katkısı (TL)

Hayvansal​

1.287.523.000

Endüstri Bitkileri

85.552.383

Meyveler

160.347.200

Sebzeler

105.198.900

Tarla ve Yem Bitkileri

565.365.360

Süs Bitkileri

2.868

Toplam

2.203.989.711

 

Arazi Varlığı ve Kullanım Alanları

Kütahya İli Arazi Kullanımı

Kullanım Şekli

Alan (ha)

Toplam Alan (ha)

Toplam Alana Oranı (%)

Kültüre Elverişli Arazi
Sulu Tarım Arazisi

80.733

346.354

29

Kuru Tarım Arazisi

265.621

Kültüre Elverişli Olmayan Arazi

Çayır-Mera

84.370

841.146

71

Orman

612.607

Diğer

144.169

Toplam

1.187.500

100

 

Kütahya İli İlçeler Bazında Arazi Va​rlığı ve Kullanım Alanları

İlçe​​​

Tarım Alanı (Ha)

Toplam Tarım Alanı (Ha)

Orman ve

​Fundalık (Ha)

Çayır-Mera (Ha)

Diğer Araziler (Ha)

Toplam Alan
(Ha)

Sulu

Kuru

Merkez

75.226

13.758

61.468

120.593

21.422

39.959

257.200

Altıntaş

24.105

11.694

12.411​

26.123

17.800

22.472

90.500

Aslanapa

20.102

3.049

17.053

37.967

3.330

4.501

65.900

Çavdarhisar

25.067

9.710

15.357

27.090

4.306

2.637

59.100

Domaniç

12.387

1.917

10.470

35.610

11.465

2.438

61.900

Dumlupınar

11.058

884

10.174

15.880

1.321

2.241

30.500

Emet

19.674

4.587

15.087

35.300

2.500

10.926

68.400

Gediz

38.345

7.815

30.530

74.050

13.999

19.006

145.400

Hisarcık

9.705

1.088

8.617

19.524

15

3.756

33.000

Pazarlar

4.338

578

3.760

3.237

1.200

5.625

14.400

Simav

50.840

15.524

35.316

79.860

3.720

21.280

155.700

Şaphane

8.024

208

7.816

11.060

239

5.777

25.100

Tavşanlı

47.483

9.921

37.562

126.313

3.053

3.551

180.400

Toplam

346.354

80.733

265.621

612.607

84.370

144.169

1.187.500​

 

Arazi Varlığının Dağılımı

Kütahya İli tarım alanı 346.354 ha’lık büyüklüğü ile toplam arazinin %29’unu; Orman ve Fundalık Alan %53’ünü ; Çayır-Mera %7’sini ; %11’ini Diğer Araziler teşkil etmektedir.

Tarım Arazileri

Tarım Alanlarının Kullanım Amaçlarına Göre İlçeler Üzerindeki Dağılımı

İlçeler

Tarla Alanı (Ha)

Sebze Alanı (Ha)

Meyve Alanı (Ha)

Süs Bitkileri (Ha)

Nadas Alanı
(Ha)

Kullanılmayan Alan
(Ha)

Toplam Alan
(Ha)

Merkez

63.592

971

313

0

6.070

4.280

75.226

Altıntaş

20.860

78

157

0

1.050

1.960

24.105

Aslanapa

14.831

119

21

0

3.110

2.021

20.102

Çavdarhisar

15.363

21

11

0

5.977

3.695

25.067

Domaniç

7.828

194

265

0

3.300

800

12.387

Dumlupınar

6.966

57

58

0

700

3.277

11.058

Emet

15.701

435

165

0

3.370

3

19.674

Gediz

32.365

1.621

897

0

3.012

450

38.345

Hisarcık

8.396

191

239

0

864

15

9.705

Pazarlar

2.354

150

1.235

0

476

123

4.338

Simav

39.039

1.503

3.448

0,5

4.850

1.500

50.840

Şaphane

4.196

56

1.485

0

395

1.892

8.024

Tavşanlı

31.139

611

277

0

6.938

8.518

47.483

Toplam

262.630

6.007

8.571

0,5

40.112

28.534

346.354

Kütahya İli Kültüre Elverişli Arazi Kullanımı

Kullanım Şekli

Alan (ha)

Tarla Arazisi

262.630

Meyvelikler ve Bağ

8.571

Sebzelikler

6.007

Süs bitkileri

0,5

Nadas

40.112

Kullanılmayan Alan

28.534

Toplam

346.354

Kütahya İli Tarım Arazilerinin İlçelere Göre Sulanabilirlik Durumu

İlçe

Yüz Ölçümü
(Ha)

Tarım Alanı
(Ha)

Toplam Sulanan
Alan (Ha)

Kuru Tarım Alanı (Ha)

Merkez

257.200

75.226

13.758

61.468

Altıntaş

90.500

24.105

11.694

12.411

Aslanapa

65.900

20.102

3.049

17.053

Çavdarhisar

59.100

25.067

9.710

15.357

Domaniç

61.900

12.387

1.917

10.470

Dumlupınar

30.500

11.058

884

10.174

Emet

68.400

19.674

4.587

15.087

Gediz

145.400

38.345

7.815

30.530

Hisarcık

33.000

9.705

1.088

8.617

Pazarlar

14.400

4.338

578

3.760

Simav

155.700

50.840

15.524

35.316

Şaphane

25.100

8.024

208

7.816

Tavşanlı

180.400

47.483

9.921

37.562

Toplam

1.187.500

346.354

80.733

265.621

​ 

Kütahya'nın Tarihi​​

​Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alan Kütahya, bilinen tarihi içinde Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı Dönemi uygarlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne u​laşmıştır.

Malazgirt Zaferi’nin ardından XI. yüzyılın sonunda Türk uygarlıklarıyla tanışan Kütahya, Germiyanoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış olup Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde kurulmuştur. Ayrıca Kütahya “Türk ve dünya askerlik tarihi”nin en büyük zaferinin kazanıldığı yer olarak zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

1071′de Malazgirt Savaşı’nda Alparslan’a yenilen Bizans İmparatoru Romanos Diogenes salıverildikten sonra Bizanslılar tarafından Kütahya Kalesi’ne getiril­miş ve gözlerine mil çekilerek cezalandırılmıştır.

1429′da Germiyanoğlu II. Yakup’un vasiyeti ile Osmanlılara geçen Kütahya bu dönemde bir sancak merkezidir. 1451′de Anadolu Beylerbeyliği’nin mer­kezi olan Kütahya’da Kanuni’nin oğulları Şehzade Bayezid (1542-1558) ve (Sultan II.) Selim (1558-1566) valilik yapmışlardır.

Dünya tarihinin devlet gözetiminde yapı­lan ilk toplu iş sözleşmesi, Fincancılar Esnafı An­laşması adıyla 13 Temmuz 1766 tarihinde Kütah­ya’da imzalanmıştır. 1849′da Osmanlı Devleti’ne sığınan Macar ba­ğımsızlık hareketinin önderi Lajos Kossuth ve bera­berindeki 56 mülteci, 1850-1851 yıllarında Kütah­ya’da konuk edilmiştir. Lajos Kossuth’un Kütahya’da kaldığı ev 1982 yılında müze haline getirilmiştir. 1867′de Hüdavendigar Vilayetine bağlı bir san­cak merkezi olan Kütahya, 8 Ekim 1923′te vilayet ol­muştur.

30 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal’in Zafertepe’den bizzat yönettiği meydan muharebesin­de Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanın­da Yunan birlikleri tamamen sarılmış ve imha edilmiş­lerdir. Kızıltaş Deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri ve General Trikopis, General Diyenis ve birçok Yunan komutanı kaçmışlardır.

''