12.10.2018 / Gösterim Sayısı : 228

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Amacıyla Kira İhalesi

​İlimiz, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, Alayunt Mahallesi, Turgutlar Köyü, Enne Mahallesi, Gevrekseydi Köyü, Kırgıllı Mahallesi Kızılcaören Köyü ve Körs Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait toplam 34 adet taşınmazın; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak çıkarılan 379 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, Tıbbi ve Aromatik Bitkileri ile Süs Bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kira ihalesine çıkarılması Bakanlık Makamının 21.09.2018 tarihli ve 164803 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Bahse konu 379 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkileri yetiştirciliği amacıyla kiralamalarda;

Yıllık bedelin, taşınmazın rayiç bedelinin binde biri (% 0,001) üzerinden kira ihalesi düzenlenir.

Çok yıllık bitkiler için on (10) yıla, tek yıllık bitkiler için beş (5) yıla kadar kiralanabilir ve ve Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, kontrol ekibinin uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz, yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.

 İlk yıl kira bedelinin dörtte biri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle; müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir. Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.

Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

 İdarece ilan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 379 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği Ek-2'ye uygun olarak doldurdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurur. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.

 Kiralama süresince yetiştirilecek bitkilerin, başvuruda belirtilen tıbbi ve aromatik bitkiler veya süs bitkileri grubunda yer alması gerekmektedir.

Ek Dosyalar

''